2D Red Baron Nylon Kite
3D Supersize Red Baron Kite
BiPlane MicroKite